Vigtigt nyt om bogføring

29.06.2022

Pligtig bogføringsbeskrivelse 1.7.2022

Den ny bogføringslov kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring fra 1. juli 2022.

Hvem er det relevant for?

Hovedparten af de virksomheder som er omfattet af bogføringsloven, skal udarbejde den pligtige beskrivelse senest 1.7.2022. Det er for eksempel:

Alle selskaber og andre virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B.

Personlige virksomheder, hvis omsætning er større end 300.000 kr.

Interessentskaber med omsætning over 300.000 kr.

Andelsboligforeninger, hvis omsætningen er større end 300.000 kr. Boligafgiften tæller med i opgørelsen.

Nedenstående virksomheder er omfattet af bogføringslovens krav generelt, men er IKKE omfattet af kravet om systembeskrivelser:

Personlige virksomheder, I/S, andelsboligforeninger mv. (virksomheder som efter årsregnskabsloven ikke er regnskabspligtige), med en omsætning under 300.000.

Pligtig beskrivelse

Kravet om beskrivelse af bogføringen og opbevaringen, findes i bogføringslovens § 6. Efter denne skal beskrivelserne indeholde:

1) en beskrivelse af procedurer der sikrer, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,

2) en beskrivelse af procedurer der sikrer, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares betryggende, og

3) en beskrivelse af, hvilke medarbejdere (personnavne) der er ansvarlige for ovenstående to procedurer.

Man skal i beskrivelserne tage hensyn til at bogføringen skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Så en lille virksomhed = mindre beskrivelse. Og større virksomhed = større beskrivelse.

I gamle lov (som gælder indtil 1.7.2022) var der en regel om standard-systemer. Den ophører således 1.7.2022 når ny lov træder i kraft, således at alle relevante virksomheder nu skal lave og opbevare en beskrivelse. Denne må øvrigt opbevares elektronisk eller på papir.

Standard fra Erhvervsstyrelsen?

I loven fremsættelsesbemærkninger er det anført, at Erhvervsstyrelsen vil lave en skabelon for beskrivelser, som man kan finde inspiration i. Skabelonen vil indeholde de elementer, som virksomheden skal have taget stilling til, med en vejledende tekst, således at virksomheden alene ved at udfylde skabelonen kan sikre sig, at den opfylder kravene i loven.

Vi håber at den når at komme i god tid inden 1.7.2022. Vi vil naturligvis hjælpe med information, når skabelonen bliver frigivet af Erhvervsstyrelsen.

Bogføringsbeskrivelser Del II

Beskrivelse af bogføring og opbevaring gælder alligevel ikke 1. juli 2022.

Loven og vores nylige artikel

Vi har for nylig skrevet ud om at det var pligtigt fra 1. juli 2022 at udarbejde procedurebeskrivelser af virksomhedens bogføring og opbevaring samt de ansvarlige personer.

Erhvervsstyrelsen korrigerer

Erhvervsstyrelsens har imidlertid lagt følgende på sin hjemmeside 21. juni 2022:

”Kravet om beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale m.v.  er erstattet af den nye § 6 med et forenklet krav om en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, herunder procedurer for løbende registrering af transaktioner og betryggende opbevaring af regnskabsmateriale. I skal også beskrive hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for det. 

Men det er ikke længere et krav, at I nærmere skal beskrive hvilke eventuelle it-systemer I har anvendt til bogføring. Det skyldes, at der med bogføringsloven indføres generelle krav til digitale bogføringssystemer, som træder i kraft i de kommende år.

Det nye krav om procedurebeskrivelser gælder ikke alle bogføringspligtige virksomheder, foreninger m.v., men kun dem, der er enten 

er pligtige til at aflægge en årsrapport efter årsregnskabs-loven eller, 

har en nettoomsætning over 300.000 kr. to år i træk.

Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde en skabelon, som kan være en hjælp til korrekt beskrivelse af jeres bogføringsprocedure. Skabelonen vil indeholde de elementer, som I skal have taget stilling til i jeres beskrivelse. Ved at udfylde skabelonen, kan I sikre jer, at beskrivelsen opfylder kravene i loven.

Det er forventningen, at skabelonen og vejledende information offentliggøres her på siden i starten af efteråret 2022.

Det betyder, at I først skal efterleve kravet om en procedurebeskrivelse i jeres førstkommende nye regnskabsår – eller indkomstår, hvis I ikke aflægger en årsrapport – efter skabelonen er offentliggjort. ”.

Vi må således lykkeligt konstatere, at kravet om udarbejdelse er udsat indtil skabelonen fra Erhvervsstyrelsen er offentliggjort.

Kontakt os hvis du vil vide mere.Tilbage