Privatlivspolitik

Dataansvar

Lidegaard Revision & Rådgivning er dataansvarlig, når vi yder assistance med erklæringsafgivelse og rådgivning, og vi sikrer, at jeres persondata behandles i overensstemmelse med de gældende regler herfor.

I denne skrivelse om privatlivspolitik beskrives det, hvordan vi som dataansvarlige behandler jeres interne bogføring og jeres data. I tilfælde af assistance uden erklæringer, herunder lønbogholderi, udarbejdelse af økonomiske analyser indeholdende personoplysninger, udarbejdelse af selvangivelse samt regnskaber og skattemæssige opgørelser uden erklæringer, henvises der til databehandleraftale for Lidegaard Revision & Rådgivning.

Det vil altid blive begrundet, hvorfor vi indhenter og benytter data om jer, samt hvilke data der bruges. Oplysning herom sker på tidspunktet for indsamling af jeres data.

Behandling af persondata

For at kunne udføre opgaver, gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester og produkter samt i vores kontakt med jer, vil vi anvende data om jer. De omtalte data dækker over almindelige persondata, betalingsoplysninger/transaktionsdata, CPR-numre, IP-adresser og rekrutteringsoplysninger.

Der indsamles og opbevares udelukkende om jer i forbindelse med bestemte formål eller andre forretningsmæssige formål i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Dette sker, når vi har brug for oplysninger til personaleadministration, markedsføring, optimering af tjenester, produkter, service eller brugeroplevelser samt køb, salg og levering af produkter eller tjenester.

Som beskrevet ovenfor behandler vi udelukkende data, der er relevante og tilstrækkelige til det givne formål. Det er formålet, der er afgørende for, hvilken type og omfanget af data om jer, der er relevante for os. Det betyder også, at vi ikke benytter flere data end dem, vi har brug for til givne formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde det konkrete formål. Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det kan også være nødvendigt at indsamle persondata for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vores service er afhængig af, at jeres data er korrekte og opdaterede, og I bedes derfor oplyse os om relevante ændringer i jeres data. I bunden finder I oplysninger om, hvortil I kan rette henvendelse for at få opdateret jeres oplysninger.

Hvis jeres data på et tidspunkt ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af jeres data, sletter vi jeres persondata.

Inden vi behandler jeres persondata til et konkret formål, indhenter vi jeres samtykke, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser jer om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle jeres persondata. Jeres samtykke er frivilligt, og I kan til enhver tid trække det tilbage ved at rette henvendelse til os. Vær opmærksom på, at der er visse opgaver kompliceres eller direkte ikke kan løses, hvis ikke vi er i besiddelse af de nødvendige data.

I tilfælde hvor jeres persondata videregives til samarbejdspartnere, vil vi indhente jeres samtykke og informere jer om, hvad jeres data vil blive brugt til. I dette tilfælde kan I ligeledes til enhver tid trække samtykket tilbage, og I kan også frabede jer henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Hvis vi er retligt forpligtet til at videregive jeres persondata, indhentes jeres samtykke ikke. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med indberetning til en myndighed.

Vi overlader desuden oplysninger til databehandlere, som behandler oplysninger efter vores instruks. Vi sikrer, at der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, inden vi igangsætter behandlingen hos dem, således at jeres oplysninger behandles lovligt, fortroligt og med den fornødne sikkerhed. Hvis I ønsker en konkret liste over dem, som vi har databehandleraftaler med, kan der rettes henvendelse. Oplysninger i forbindelse med henvendelse kan ses i bunden. 

Sikkerhed

Hos Lidegaard Revision & Rådgivning har vi interne regler om informationssikkerhed, som indeholder konkrete instrukser og foranstaltninger, der beskytter jeres persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret. Desuden har vi skrappe regler for sikkerheden, for at sikre at ingen uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til jeres persondata.

Rettigheder

I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om jer, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Ved henvendelse kan I også få oplyst, hvor længe vi opbevarer jeres persondata, og hvem der modtager data om jer, i det omfang vi videregiver data i Danmark.
Hvis I anmoder om det, kan vi også oplyse jer om de data, vi behandler om jer. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Såfremt de eksisterende lovgivninger, som vi er underlagt, tillader det kan I dig gøre brug af jeres rettigheder ved at rette henvendelse i oplysningerne, som I finder i bunden.

I har på ethvert tidspunkt ret til at få rettet de persondata, som vi behandler om jer, hvis ikke disse skulle være korrekte.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette jeres persondata. Det gælder eksempelvis, hvis I vælger at trække jeres samtykke tilbage. Hvis I mener, at jeres data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan I bede om at få dem slettet. I kan selvfølgelig også kontakte os, hvis I mener, at jeres persondata bliver behandlet i strid med reglerne herfor.
Når I henvender jer med en anmodning om at få rettet eller slettet jeres persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

I har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres persondata. I kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af jeres data til markedsføringsformål. I kan bruge kontaktoplysningerne i bunden til at sende en indsigelse. Hvis jeres indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af jeres persondata.

Henvendelse

Du kan altid få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med, eller for at få ændret i oplysningerne, ved at kontakte os. Dette kan ske ved henvendelse til:

Lidegaard Revision & Rådgivning
Telefon: 75752611
E-mail: mail@lidegaard.com

bubble